BẮT TỐT QUA ĐƯỜNG

--------------------

1.      Bắt tốt qua đường:

-         Với bên trắng muốn bắt tốt qua đường thì Tốt phải nằm ở hàng ngang số 5

-         Với bên đen Tốt phải ở hàng ngang số 4

-         Hãy cùng xem những ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về bắt tốt qua đường:

         

                                          Hình 11.1                                                                                 Hình 11.2

Tốt trắng đang ở hàng ngang số 5 tốt đen d5 đi qua đường ăn quân của tốt c5 => Trắng được quyền bắt tốt qua đường 1…d5 2. cd6 ( Hình 11.1 và 11.2 )   

                

                                           Hình 11.3                                                                                 Hình 11.4

Sau khi thực hiện nước bắt tốt qua đường bên trắng sẽ đưa quân tốt của mình chéo sang đường ăn của tốt và lấy quân tốt đen ra khỏi bàn cờ (Hình 11.3 và 11.4)