CHIẾU HẾT BẰNG VUA + XE

--------------------

1.      Chiếu hết bằng Vua + Xe:

Dưới đây là một số ví dụ về Vua và Xe chiếu hết ở hang ngang, cạnh bàn cờ

               

                                              Hình 13.1                                                                            Hình 13.2

Phương pháp dồn:

-         Bước 1: Xác định Vua đối phương gần cạnh hoặc góc bàn cờ gần nhất

-         Bước 2: Dùng Xe “cắt đường” để giới hạn không gian hoạt động của Vua.

(Hình 13.3 và Hình 13.4)

                   

                                    Hình 13.3 Xa5! cắt đường                                                             Hình 13.4

-         Bước 3: Đưa Vua đến hỗ trợ Xe để thu hẹp hoạt động của Vua (Hình 13.5 và hình 13.6)

                    

                                               Hình 13.5 Xd5!                                                                       Hình 13.6 Vf5!

-         Bước 4: Sau khi Vua bị dồn vào cạnh hoặc góc bàn cờ. Ép Vua đối phương vào thế đối Vua để dung Xe chiếu hết (Hình 13.7 và Hình 13.8)

                    

                                Hình 13.7 1. Xg1!Vh7 2. Vf6!                                                             Hình 13.8 Xh1#

-         Chú ý: Nếu Vua đối phương áp sát Xe thì hãy di chuyển Xe ra xa Vua nhưng vẫn giữ được thế “cắt đường” thu hẹp không gian hoạt động của Vua.