1. NGÀY GIỜ THI ĐẤU:

2. HÌNH THỨC THI ĐẤU:

3. CÁCH SẮP XẾP THỨ TỰ BÀN THI ĐẤU:

4. "CHIẾN LỢI PHẨM"

5. MỤC ĐÍCH CỘNG ĐỒNG: