CHIẾU HẾT VUA BẰNG 2 XE, HẬU

1. Chiếu hết bằng Vua và Hậu:

Phương pháp dồn:

- Bước 1: chia bàn cờ thành 4 phần để xác định Vua đối phương gần góc hoặc cạnh bàn cờ nhất để mình dồn vua vào góc đó. (Hình 12.1)

Hình 12.1

+ Góc a8 gần Vua đen nhất nên chúng ta sẽ dùng Hậu dồn Vua và góc a8

+ Di chuyển Hậu đến e4 (vị trí Hậu và Vua đen giống cách di chuyển của Mã )

- Bước 2: Dùng Hậu dồn theo cách di chuyển của quân Mã(Hình 13.2)

Hình 12.2

- Bước 3: Sau khi đã dùng Hậu dồn vua vào góc của bàn cờ rồi thì chúng ta kết hợp với Vua tiến sát Vua đối phương để chiếu Mate. (Hình 12.3)

Hình 12.3

+ Dùng Hậu cắt đường thoát ra trung tâm của Vua đen

+ Luôn dành cho Vua đối phương 1 lối thoát

+ Tiến Vua tới ô thích hợp để bảo vệ Hậu dung đòn “nụ hôn thần chết “ (Hình 12.4)

 

Hình 12.4

2. Chiếu hết bằng Vua và 2 Xe:

Phương pháp:

- Dồn theo phương pháp “ tiểu đội xe xử bắn” hoặc “Bắc thang”

- Dồn Vua vào cạnh bàn cờ

- Chiếu hết

Tiến hành:

- Bước 1: Xác định cạnh a8 – h8 gần Vua đen nhất

- Bước 2: Vua đen nằm ở hàng ngang số 6 vậy để cắt đường. Trắng sẽ đưa 1 Xe cắt hàng ngang số 5 để cắt đường. ( Hình 12.5)

 

Hình 12.5

 

+ Bước tiếp theo Trắng sẽ đưa Xe cột H xuống hàng ngang 6 để chiếu Vua.

+ Vua đen đã bị Xa5 cắt đường buộc Vua phải rút về hàng ngang 7.

Hình 12.6

+ Tiếp tục phương pháp tiểu đội xe xử bắn dồn Vua đối phương về hàng ngang cuối cùng và chiếu hết (hình 12.7 )

Hình 13.7