CHIẾU HẾT BẰNG 2 XE, HẬU

--------------------

1.      Chiếu hết bằng Vua và Hậu:

Phương pháp dồn:

-         Bước 1: chia bàn cờ thành 4 phần để xác định Vua đối phương gần góc hoặc cạnh bàn cờ nhất để mình dồn vua vào góc đó. (Hình 12.1)

+ Góc a8 gần Vua đen nhất nên chúng ta sẽ dùng Hậu dồn Vua và góc a8

+ Di chuyển Hậu đến e4 (vị trí Hậu và Vua đen giống cách di chuyển của Mã )

-         Bước 2: Dùng Hậu dồn theo cách di chuyển của quân Mã (Hình 12.2)

-         Bước 3: Sau khi đã dùng Hậu dồn vua vào góc của bàn cờ rồi thì chúng ta kết hợp với Vua tiến sát Vua đối phương để chiếu Mate. (Hình 12.3)

+ Dùng Hậu cắt đường thoát ra trung tâm của Vua đen

+ Luôn dành cho Vua đối phương 1 lối thoát

+ Tiến Vua tới ô thích hợp để bảo vệ Hậu dung đòn “nụ hôn thần chết “ (Hình 12.4)

2.      Chiếu hết bằng Vua và 2 Xe:

Phương pháp:

-         Dồn theo phương pháp “ tiểu đội xe xử bắn” hoặc “Bắc thang”

-         Dồn Vua vào cạnh bàn cờ

-         Chiếu hết

Tiến hành:

-         Bước 1: Xác định cạnh a8 – h8 gần Vua đen nhất

-         Bước 2: Vua đen nằm ở hàng ngang số 6 vậy để cắt đường. Trắng sẽ đưa 1 Xe cắt hàng ngang số 5 để cắt đường. ( Hình 12.5)

+ Bước tiếp theo Trắng sẽ đưa Xe cột H xuống hàng ngang 6 để chiếu Vua.

+ Vua đen đã bị Xa5 cắt đường buộc Vua phải rút về hàng ngang 7.

+ Tiếp tục phương pháp tiểu đội xe xử bắn dồn Vua đối phương về hàng ngang cuối cùng và chiếu hết (hình 12.7 )

Hình 12.7